Wikia

逆轉三國 维基

江東猛虎

個評論653
2,529條目存在於本站

活動時間:2013年01月20日12:00 - 02月03日12:00

在上級以及超級難度還添加了強化素材“2星雙股劍”、“2星古錠刀”、“2星倚天劍”、武將“甘寧”的掉落,並且在超級難度中,還添加了全新3星神秘武將的稀有掉落

活動時間:2012年09月30日00:00 - 10月14日24:00(中、超級出現)

活動時間:2012年08月??日00:00 - 08月19日24:00

1. 烈焰 孫堅 超級

體力消耗:50
戰鬥次数:10
獲得經驗:11200
獲得金錢:21800
第5輪戰鬥

Stage20130120 05.png

第9輪戰鬥

Stage20120810 055.png

第10輪戰鬥

Stage20120810 10.png

亂入

Stage20130120 00.png

屬性 武將 名稱 血量 攻擊力 攻擊回合 防禦 掉落
小兵資料
079i.png 李催(3星)2385049202270 079i.png Lv10
202i.png 李典(2星)19050348011400 202i.png Lv10
284i.png 雙股劍(2星)890013682210 284i.png Lv最大
286i.png 倚天劍(2星)51009452180 286i.png Lv最大
288i.png 古錠刀(2星)903011952800 288i.png Lv最大
稀有亂入
113i.png 甘寧(3星)2501045903680 113i.png Lv1
291i.png 艷‧法正(4星)290170150203590 290i.png Lv1
第5輪戰鬥
285i.png 真‧雙股劍(3星)2014058002100 284i.png Lv最大
004i.png 劉備(5星)27225082703450 002i.png Lv10
第9輪戰鬥
099i.png 大喬(4星)14430050402240 098i.png Lv10
099i.png 大喬(4星)14430050402240 098i.png Lv10
BOSS
212i.png 孫堅(6星)454650133203930 212i.png Lv10

2. 烈焰 孫堅 上級

體力消耗:25
戰鬥次数:10
獲得經驗:6058
獲得金錢:12298
第5輪戰鬥

Stage20130120 05.png

第9輪戰鬥

Stage20120810 05.png

第10輪戰鬥

Stage20120810 10.png

屬性 武將 名稱 血量 攻擊力 攻擊回合 防禦 掉落
小兵資料
052i.png 張鬆(2星)43751403260 052i.png Lv5
067i.png 臧霸(2星)77782028470 067i.png Lv5
079i.png 李催(3星)1138922782135 079i.png Lv5
202i.png 李典(2星)800017081700 202i.png Lv5
021i.png 法正(2星)100001530340 021i.png Lv1
284i.png 雙股劍(2星)2010821263 284i.png Lv最大
286i.png 倚天劍(2星)1530599254 286i.png Lv最大
288i.png 古錠刀(2星)27093812240 288i.png Lv最大
稀有亂入
113i.png 甘寧(3星)1037722013280 113i.png Lv1
第5輪戰鬥
285i.png 真‧雙股劍(3星)88662436240 284i.png Lv最大
004i.png 劉備(5星)22437531253180 002i.png Lv1
第9輪戰鬥
098i.png 大喬(3星)11700810280 098i.png Lv1
099i.png 大喬(4星)513071792296 098i.png Lv?
098i.png 大喬(3星)11700810280 098i.png Lv1
BOSS
212i.png 孫堅(6星)21048661673465 212i.png Lv1

3. 烈焰 孫堅 中級

體力消耗:15
戰鬥次数:5
獲得經驗:2360
獲得金錢:3950
第5輪戰鬥

Stage20120810 10.png

屬性 武將 名稱 血量 攻擊力 攻擊回合 防禦 掉落
小兵資料
067i.png 臧霸(2星)49501087442 067i.png Lv3
078i.png 李催(2星)520011403100 078i.png Lv7
052i.png 張鬆(2星)3850752242 052i.png Lv3
021i.png 法正(2星)6600708320 021i.png Lv1
BOSS
212i.png 孫堅(6星)12565033053279 212i.png Lv3

Wikia里...

隨機wiki