FANDOM


因遊戲的持續發展,隨著武將和敵將數目、技能資料等的數據不斷增加,導致逆轉三國維基很多頁面都出現{{Node-count limit exceeded|001}}的超出負荷情況,所以我會更改部份武將的展示方式去解決問題,在已修復的頁面中,點擊武將圖示將不能直接連至該武將之頁面,或要從另一途徑,例子: 武將列表 ,敬請見諒。

No. 武將 技能名稱 對應武將
001No.001 劉備(2星)赤炎No.001No.002No.521
002No.002 劉備(3星)赤炎No.001No.002No.521
003No.003 劉備(4星)烈焰焚天No.003No.004No.133No.212No.256No.522No.575No.601No.949
004No.004 劉備(5星)烈焰焚天No.003No.004No.133No.212No.256No.522No.575No.601No.949
005No.005 曹操(2星)激流No.005No.006No.523
006No.006 曹操(3星)激流No.005No.006No.523
007No.007 曹操(4星)水龍狂濤No.007No.008No.135No.213No.258No.456No.479No.524No.576No.603No.950
008No.008 曹操(5星)水龍狂濤No.007No.008No.135No.213No.258No.456No.479No.524No.576No.603No.950
009No.009 孫權(2星)震地No.009No.010No.525
010No.010 孫權(3星)震地No.009No.010No.525
011No.011 孫權(4星)大地狂嘯No.011No.012No.137No.214No.260No.458No.461No.494No.526No.577No.605No.951
012No.012 孫權(5星)大地狂嘯No.011No.012No.137No.214No.260No.458No.461No.494No.526No.577No.605No.951
013No.013 袁紹(2星)雷擊No.013No.014No.527
014No.014 袁紹(3星)雷擊No.013No.014No.527
015No.015 袁紹(4星)天劍神威No.015No.016No.139No.215No.262No.528No.578No.607No.952
016No.016 袁紹(5星)天劍神威No.015No.016No.139No.215No.262No.528No.578No.607No.952
017No.017 董卓(2星)暗月No.017No.018No.529
018No.018 董卓(3星)暗月No.017No.018No.529
019No.019 董卓(4星)神鬼亂舞No.019No.020No.141No.216No.264No.530No.579No.609No.953
020No.020 董卓(5星)神鬼亂舞No.019No.020No.141No.216No.264No.530No.579No.609No.953
021No.021 法正(2星)突擊-火No.021No.022
022No.022 法正(3星)突擊-火No.021No.022
023No.023 法正(4星)急襲-火No.023
024No.024 法正(5星)猛攻-火No.024No.340No.1116No.1117
025No.025 魯肅(2星)突擊-水No.025No.026
026No.026 魯肅(3星)突擊-水No.025No.026
027No.027 魯肅(4星)急襲-水No.027
028No.028 魯肅(5星)猛攻-水No.028No.341No.1119No.1120
029No.029 荀令君(2星)突擊-木No.029No.030
030No.030 荀令君(3星)突擊-木No.029No.030
031No.031 荀令君(4星)急襲-木No.031
032No.032 荀令君(5星)猛攻-木No.032No.342No.1122No.1123
033No.033 徐庶(2星)突擊-光No.033No.034
034No.034 徐庶(3星)突擊-光No.033No.034
035No.035 徐庶(4星)急襲-光No.035
036No.036 徐庶(5星)猛攻-光No.036No.343
037No.037 賈詡(2星)突擊-暗No.037No.038
038No.038 賈詡(3星)突擊-暗No.037No.038
039No.039 賈詡(4星)急襲-暗No.039
040No.040 賈詡(5星)猛攻-暗No.040No.344
042No.042 雙斧禁衛(2星)破釜沉舟-火No.042No.067No.128No.129No.586No.811
044No.044 執鞭禁衛(2星)步步為營-水No.044No.069No.101No.102No.103No.382No.383No.384No.812No.877No.878No.879
046No.046 雙棍禁衛(2星)背水一戰No.046No.071No.253No.813
048No.048 盾槍禁衛(2星)步步為營-光No.048No.388No.389No.390No.626No.628No.883No.884No.885
050No.050 鐮刀禁衛(2星)破釜沉舟-暗No.050No.130No.131No.590
051No.051 張鬆(1星)治療術No.051No.054No.057No.060No.063
052No.052 張鬆(2星)治癒術No.052No.055No.058No.061No.064
053No.053 張鬆(4星)回春術No.053No.056No.059No.062No.065
054No.054 滿寵(1星)治療術No.051No.054No.057No.060No.063
055No.055 滿寵(2星)治癒術No.052No.055No.058No.061No.064
056No.056 滿寵(4星)回春術No.053No.056No.059No.062No.065
057No.057 蔣幹(1星)治療術No.051No.054No.057No.060No.063
058No.058 蔣幹(2星)治癒術No.052No.055No.058No.061No.064
059No.059 蔣幹(4星)回春術No.053No.056No.059No.062No.065
060No.060 糜竺(1星)治療術No.051No.054No.057No.060No.063
061No.061 糜竺(2星)治癒術No.052No.055No.058No.061No.064
062No.062 糜竺(4星)回春術No.053No.056No.059No.062No.065
063No.063 孔融(1星)治療術No.051No.054No.057No.060No.063
064No.064 孔融(2星)治癒術No.052No.055No.058No.061No.064
065No.065 孔融(4星)回春術No.053No.056No.059No.062No.065
067No.067 臧霸(2星)破釜沉舟-火No.042No.067No.128No.129No.586No.811
069No.069 程遠志(2星)步步為營-水No.044No.069No.101No.102No.103No.382No.383No.384No.812No.877No.878No.879
071No.071 紀靈(2星)背水一戰No.046No.071No.253No.813
078No.078 李催(2星)破甲No.078No.079No.080No.081No.082No.083No.084No.085No.086No.087
079No.079 李催(3星)破甲No.078No.079No.080No.081No.082No.083No.084No.085No.086No.087
080No.080 郭汜(2星)破甲No.078No.079No.080No.081No.082No.083No.084No.085No.086No.087
081No.081 郭汜(3星)破甲No.078No.079No.080No.081No.082No.083No.084No.085No.086No.087
082No.082 管亥(2星)破甲No.078No.079No.080No.081No.082No.083No.084No.085No.086No.087
083No.083 管亥(3星)破甲No.078No.079No.080No.081No.082No.083No.084No.085No.086No.087
084No.084 周倉(2星)破甲No.078No.079No.080No.081No.082No.083No.084No.085No.086No.087
085No.085 周倉(3星)破甲No.078No.079No.080No.081No.082No.083No.084No.085No.086No.087
086No.086 高順(2星)破甲No.078No.079No.080No.081No.082No.083No.084No.085No.086No.087
087No.087 高順(3星)破甲No.078No.079No.080No.081No.082No.083No.084No.085No.086No.087
088No.088 華雄(3星)八卦陣No.088No.089No.090No.091No.092No.093No.152No.153No.154No.155No.156No.345No.346No.347No.356
089No.089 華雄(4星)八卦陣No.088No.089No.090No.091No.092No.093No.152No.153No.154No.155No.156No.345No.346No.347No.356
090No.090 顏良(3星)八卦陣No.088No.089No.090No.091No.092No.093No.152No.153No.154No.155No.156No.345No.346No.347No.356
091No.091 顏良(4星)八卦陣No.088No.089No.090No.091No.092No.093No.152No.153No.154No.155No.156No.345No.346No.347No.356
092No.092 文醜(3星)八卦陣No.088No.089No.090No.091No.092No.093No.152No.153No.154No.155No.156No.345No.346No.347No.356
093No.093 文醜(4星)八卦陣No.088No.089No.090No.091No.092No.093No.152No.153No.154No.155No.156No.345No.346No.347No.356
094No.094 龐德(3星)魔焰熔金No.094No.095No.096No.097No.248No.348No.349
095No.095 龐德(4星)魔焰熔金No.094No.095No.096No.097No.248No.348No.349
096No.096 夏侯元讓(3星)魔焰熔金No.094No.095No.096No.097No.248No.348No.349
097No.097 夏侯元讓(4星)魔焰熔金No.094No.095No.096No.097No.248No.348No.349
098No.098 大喬(3星)威嚇No.098No.099No.100No.1136
099No.099 大喬(4星)威嚇No.098No.099No.100No.1136
100No.100 大喬(5星)威嚇No.098No.099No.100No.1136
101No.101 小喬(3星)步步為營-水No.044No.069No.101No.102No.103No.382No.383No.384No.812No.877No.878No.879
102No.102 小喬(4星)步步為營-水No.044No.069No.101No.102No.103No.382No.383No.384No.812No.877No.878No.879
103No.103 小喬(5星)步步為營-水No.044No.069No.101No.102No.103No.382No.383No.384No.812No.877No.878No.879
104No.104 孫尚香(3星)命療術No.104No.105No.106No.323No.514No.1138No.1159
105No.105 孫尚香(4星)命療術No.104No.105No.106No.323No.514No.1138No.1159
106No.106 孫尚香(5星)命療術No.104No.105No.106No.323No.514No.1138No.1159
107No.107 黃月英(3星)歸元術No.107No.108No.109No.247No.783No.1160No.1161
108No.108 黃月英(4星)歸元術No.107No.108No.109No.247No.783No.1160No.1161
109No.109 黃月英(5星)歸元術No.107No.108No.109No.247No.783No.1160No.1161
110No.110 甄姬(3星)淬毒No.110No.111No.112No.252No.329No.520No.1162
111No.111 甄姬(4星)淬毒No.110No.111No.112No.252No.329No.520No.1162
112No.112 甄姬(5星)淬毒No.110No.111No.112No.252No.329No.520No.1162
113No.113 甘寧(3星)偷天換日-火No.113No.114No.115No.265No.266No.647No.652No.657No.1027
114No.114 甘寧(4星)偷天換日-火No.113No.114No.115No.265No.266No.647No.652No.657No.1027
115No.115 甘寧(5星)偷天換日-火No.113No.114No.115No.265No.266No.647No.652No.657No.1027
116No.116 徐晃(3星)偷天換日-水No.116No.117No.118No.267No.268No.648No.653No.658No.1028
117No.117 徐晃(4星)偷天換日-水No.116No.117No.118No.267No.268No.648No.653No.658No.1028
118No.118 徐晃(5星)偷天換日-水No.116No.117No.118No.267No.268No.648No.653No.658No.1028
119No.119 凌統(3星)偷天換日-木No.119No.120No.121No.269No.270No.649No.654No.659No.1029
120No.120 凌統(4星)偷天換日-木No.119No.120No.121No.269No.270No.649No.654No.659No.1029
121No.121 凌統(5星)偷天換日-木No.119No.120No.121No.269No.270No.649No.654No.659No.1029
122No.122 夏侯淵(3星)偷天換日-光No.122No.123No.124No.271No.272No.650No.655No.660No.1030
123No.123 夏侯淵(4星)偷天換日-光No.122No.123No.124No.271No.272No.650No.655No.660No.1030
124No.124 夏侯淵(5星)偷天換日-光No.122No.123No.124No.271No.272No.650No.655No.660No.1030
125No.125 周泰(3星)偷天換日-暗No.125No.126No.127No.273No.274No.651No.656No.661No.1031
126No.126 周泰(4星)偷天換日-暗No.125No.126No.127No.273No.274No.651No.656No.661No.1031
127No.127 周泰(5星)偷天換日-暗No.125No.126No.127No.273No.274No.651No.656No.661No.1031
128No.128 典韋(3星)破釜沉舟-火No.042No.067No.128No.129No.586No.811
129No.129 典韋(4星)破釜沉舟-火No.042No.067No.128No.129No.586No.811
130No.130 魏延(3星)破釜沉舟-暗No.050No.130No.131No.590
131No.131 魏延(4星)破釜沉舟-暗No.050No.130No.131No.590
132No.132 朱雀(4星)炎流星No.132
133No.133 朱雀(5星)烈焰焚天No.003No.004No.133No.212No.256No.522No.575No.601No.949
134No.134 青龍(4星)水月斬No.134
135No.135 青龍(5星)水龍狂濤No.007No.008No.135No.213No.258No.456No.479No.524No.576No.603No.950
136No.136 玄武(4星)裂地刃No.136
137No.137 玄武(5星)大地狂嘯No.011No.012No.137No.214No.260No.458No.461No.494No.526No.577No.605No.951
138No.138 白虎(4星)天劍斬No.138
139No.139 白虎(5星)天劍神威No.015No.016No.139No.215No.262No.528No.578No.607No.952
140No.140 麒麟(4星)羅剎刃No.140
141No.141 麒麟(5星)神鬼亂舞No.019No.020No.141No.216No.264No.530No.579No.609No.953
142No.142 張飛(5星)穿雲箭No.142No.187
143No.143 張飛(6星)連珠箭No.143No.327No.462No.480No.518No.900
144No.144 周瑜(5星)猛毒No.144No.370
145No.145 周瑜(6星)蝕骨劇毒No.145No.481No.1104
146No.146 華佗(5星)